سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

حدود صد سال است روی ذهن ما راه رفتند برای مابرنامه ریزی کردند. از خودمون کمک گرفتند کسانی را تعلیم دادند یا تطمیع کردند. 

از نقاط ضعف ما سوئ استفاده کردند برامون سوغاتی های پر زرق وبرزق فرستادند به ماگفتند شماهیچی نداررید. کسی نیستید  .وحکام غرب زده ماباور کردند. نویسنگان شاعران ماباور کردند قلمهای مسموم شروع به نگاشتن نمودند فیلمهای مبتذل وارداتی بی بند وباری اخلاقی از جمله سوغات آنهاست 

همه اینها برای این بود که سبک زندگی ما را تغییر بدهند

وفرهنگ پوچ غربی را جایگزین فرهنگ غنی خودمان بکنند

 تا ا برمردی بیدار دل بابصیرت عارفی حقیقت بین چون امام بانگ برآورد.

فاین تذهبون به کجا می روید ؟

وبسیاری به ندای اوپاسخ دادند. آنان که یار حقیقی بودند. از جان مال خود گذشتند وبه مسلخ شهادت رفتند ودسته ای یارنما هم  دست به فتنه گری زدند. عده ای به ظاهر باامام اما دل باخته فرهنگ غرب سعی کردند مسیر روشن مقاومت وایستادگی را به تساهل تسامح سوق بدهند.

آنها از همه امکانات موجود سوئ استفاده کردند.

دنبال حقیقت آرمانهای امام نبودند.بلکه دنبال منافع خود بودند 

گمان کردند می توانند از موقعیت موجود بهره کامل ببرند .

اما امام خامنه ای رهبر آگاه  دلسوز حکیم فرزانه با ایستادگی وشجاعت کم نظیر نقشه های آنان را برملا ساخت

وامت حزب الله با تمام وجود به ندای رهبر اعلام همبستگی نمودخط ومشی رهبری رادر پیش گرفت 

اما نکته آخر دوستان نادان دشمنان قسم خورده ودلباختگان کدخداآرام نمی نشینند 

برامت وملت بزرگ ایران است که سعی کنند سره را ازناسره باز شاسند

فریب شعارهای توخالی را نخورند

از تجربه های تلخی که آموخته اند درس عبرت بگیرند 

بیاد داشته باشند غارتگران فرهنگ وناموس ارزشهای ما آ رام نمی نشینند

                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی  

[ پنج شنبه 95/8/27 ] [ 5:13 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

حدود صد سال است روی ذهن ما راه رفتند برای ما برنامه ریزی کردند از خودمون کمک گرفتند کسانی را تعلیم دادند یا تطمیع کردند 

از نقاط ضعف ما سوئ استفاده کردند برامون سوغاتی های پر زرق وبرزق فرستادند به ماگفتند شماهیچی ندارین کسی نیستید  .وحکام غرب زده ما باور کردند نویسنگان شاعران ما باور کردند قلمهای مسموم شروع به نگاشتن نمودند فیلمهای مبتذل وارداتی بی بند وباری اخلاقی از جمله سوغات آنهاست 

تا ابرمردی بیدار دل بابصیرت عارفی حقیقت بین چون امام بانگ برآورد.

فاین تذهبون به کجا می روید ؟

وبسیاری به ندای اوپاسخ دادند. آنان که یار حقیقی بودند. از جان مال خود گذشتند وبه مسلخ شهادت رفتند ودسته ای یارنما هم  دست به فتنه گری زدند. عده ای به ظاهر باامام اما دل باخته فرهنگ غرب سعی کردند مسیر روشن مقاومت وایستادگی را به تساهل تسامح سوق بدهند.

آنها از همه امکانات موجود سوئ استفاده کردند.

دنبال حقیقت آرمانهای امام نبودند.بلکه دنبال منافع خود بودند 

گمان کردند می توانند از موقعیت موجود بهره کامل ببرند .

اما امام خامنه ای رهبر آگاه  دلسوز حکیم فرزانه با ایستادگی وشجاعت کم نظیر نقشه های آنان را برملا ساخت

وامت حزب الله با تمام وجود به ندای رهبر اعلام همبستگی نمودخط ومشی رهبری رادر پیش گرفت 

اما نکته آخر دوستان نادان دشمنان قسم خورده ودلباختگان کدخداآرام نمی نشینند 

برامت وملت بزرگ ایران است که سعی کنند سره را ازناسره باز شاسند

فریب شعارهای توخالی را نخورند

از تجربه های تلخی که آموخته اند درس عبرت بگیرند 

بیاد داشته باشند غارتگران فرهنگ وناموس ارزشهای ما آ رام نمی نشینند

                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی  

[ پنج شنبه 95/8/27 ] [ 5:13 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

میخواهید گوش شنوا داشته باشید یانداشته باشید از خدا شرم کنید 

ای کسانی که خود رادلبسته وابسته به موجودی ضعیف وشیطان صفت

مکار  نموده اید .از خداشرم کنید ای کسانی که مجذوب فرهنگ پوشالی

مکتب لیبرال غربی شده اید 

ای دلباختگان بیدار شوید روی پای خود بایستید

به خدای واحد قهار تکیه کنید

هیچ قدرتی مافوق قدرت خدانیست ای بیچارگان خود باخته

به کجا می روید .ای کسانی که چشم دارید اما بصیرت ندارید

گوش دارید اما صدایحق در آن نمی رود بیدار شوید خیلی دیر شد

فرصتها را از دست دادید 

از دست رفتید 

ای فریب خوردگان باصدای رسا می گویم بترسید از روزی که باید پاسخگوی افکار کردار عمل خویش درمقابل خدا وخلق وتاریخ حیاتتان باشید از خدا بترسید نه از کدخدا

                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 95/8/25 ] [ 10:38 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

قسم به عصر زمان که هم اکنون راه حق باطل برهمگان معلوم است این را به تحقیق می گویم هر کس راهی را می رود که انتخاب کرده است امروز حق وباطل مثل گذشته نیست .

همه چیز روشن شده است حق تمام قدوباطل باهمه وجود جهان رادربرگرفته است

قسم به عصرکه راه حق سر انجام پیروز است

وباطل رو بزوال دست وپا می زند

برای چند صباحی دیگر

وچه رسواکننده است

حق

کسانی که خود را برنگ حق در آورده بودند نقاب ازچهرهاشان برداشت 

قسم به عصر کسانی پیروز جبهه حق هستند

که به پایداری از حق وصبر در گرفتاریها وطاعت ها سفارش می کنند

دیدی که خون ناحق پروانه شمع را 

مهلت نداد تا که شبی را سحر کند

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی  


[ شنبه 95/8/22 ] [ 12:36 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هرکه در عالم شنید آوای عشق   می شود او واله وشیدای عشق   مست می گرددخیالش دمبدم

  جان وهستی میدهد درپای عشق

 


[ چهارشنبه 95/8/19 ] [ 1:35 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

    یارب تو مرا ببخش و جان بخش مرا     هم طاعت و صبر، هم توان بخش مرا 

   دستم تو گرفته ای! رهایم تو مـکن      از رحمت خود، فیــض عیان بخش مرا 

           

                                                                 اثر صدیقه اژ ه ای 

                                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 95/8/19 ] [ 1:26 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در تعجبم از کسانی که وا داده نشسته اند تا پول کلان بدست آورند بعد کاری را شروع کنند درحالی که برای بدست آوردن پول باید کار وتلاش مستمر داشته باشند 

اگر از من بپرسند پول مهمتر است یا همت واراده برای کار دومی را انتخاب می کنم

مشکلات اقتصادی را کسی منکر نیست اما کم همتی وبی تدبیری به مراتب از آن بدتراست ادمها اعم از دولتی غیره تواناییهای فردی وگروهی را نشناخته اند عاری از خلاقیت ومهارت هستند وقتی همه چیز محور پول خلاصه می شود نمی توان از چنین افرادی بخواهی انگیزه وروح ملی وعلقه مذهبی خود را مراعات کنند 

بیایید ببینیم برای بدست آوردن چه چیزهایی بپول نیاز داریم وچه چیزهای بسیار ارزشمندی هستند که با پول قابل معاوضه ومقایسه نیستند 

به عنوان مثال -- اخلاق ورفتار  

                      وجدان کاری 

                      حیثیت وآبرو 

و اگر علاقمند بودید این را تکمیل نمایید 

                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 95/8/18 ] [ 9:55 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شاپرک بشنو تواز احوال ما         تا نمانی بی خبر از حال ما 

روزها در حال گذرند وعقربه های ساعتدر حرکت

 روز شب میگذرد

برهمه .از پیر وجوان

از زن ومرد

ازغنی یازفقیر

اما یک تفاوت دارد 

شاپرک میدانی .آنکه حقی را خورد

ودلی رابشکست

چه چقدر ظلم رواداشت به خلق

اما .آنکه نیکویی کرد

ودلی را ز.غم و درد زدود

چقدر خوشحال است

شب اوبس زیباست

دل او جایگه مهر خداست

شمع جانش روشن 

درمیان ظلمات دنیاست 

                                       اثر- صدیقه اژ ه ای 

                                                                            مدیر وبلاگ شیدای صفهانی 

 
[ سه شنبه 95/8/18 ] [ 9:34 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 57
بازدید دیروز: 68
کل بازدیدها: 475161