سفارش تبلیغ
صبا
سفارش تبلیغ
صبا

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

این نمک نشناسی را چه کنیم ،درد بی درمانی شده است که کسی بفکر علاجش نیست ؟

این قدر نشناسی است ،که کسانی نامشان ونانشان وهستی اشان وشان شهرت خود را از صدقه 

سر انقلاب اسلامی بدست اورده باشند ،وقلبشان واندیشه اشان گرایش به دشمنان انقلاب گره خورده باشد 

هر بار چوب لای چرخ پیشرفت بگذارند ،سنگ فرهنگ غرب وهمنشینی همنوایی با بیگانگان را 

به سینه بزنند ،

منابع ومنافع ملی خود را نادیده وکوچک انگارند ،وعرب را حتی تحقیر واهانتش را نقل ونبات 

وچقدر جای تاسف دارد 

 

وچقدر  اینها عقده ی خود کوچک بینی دارند ،فراموشکارند که هرچه دارند 

از سفره انقلاب است 

غرب جز تحقیرتان چیزی نداشت    از فزونخواهی خود سیری نداشت

صدیقه اژ ه ای              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 97/4/1 ] [ 12:56 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شهداء فانوسهای تا ابدیت روشن هستند ، آنان با هدف روشن زندگی کردند ،

حقیقت خویش را فهمیدند ،فریب ظاهر دنیا را نخوردند ،

انسانیت خویش را با اقتدار عزت به منثه ظهور رساندند ، 

از زیر بار ذلت زندگی کردن گریزان بودند ، 

با ایستادگی مقاومت راه ورود دشمنان قسم خورده وغداره 

کشان لجام گسیخته را مسدود کردند 

خاک در چشم دشمنان ریختند 

شهداء زنده همیشه جاویدند 

فروغهای هدایت بشر در تیرگی

وظلمت عالم هستند 

پیام آواران آزادگی هستند ، 

در هر عصر وزمانی این انسانهای آگاه 

وبصیر با ایمان راسخ خود سبب بیداری

به خواب رفتگان هستند 

کسانی که به روز مرگی عادت کرده 

وفرا تر از خواب وخور خشم شهوت 

نمی فهمند 

کسانی که غیرت دینی وروح ملی وعزت

نفسشان را زنگار گرفته است 

اسیر وبردگان نفس امیال خویش شده اند 

وچه بسیار که خود باخته یا خود فروخته اند 

دچار پوچی شده اند

بگذریم که بر سر راه فلسفه هستی وعرفان و،، 

وشهداء از موانع عبور کرده 

به خدا رسیده اند 

وخوشا براحوالشان 

صدیقه اژ ه ای                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی  


[ پنج شنبه 97/3/31 ] [ 8:13 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 ای خفته دل بیدار شو        هم صاحب اسرارشو

   خیزی کن وجهدی نما       خارج تو از پندار شو 

بگشای چشم خویش را         هم لا یق دلدار شو

تو شعله ای و آ تشی             دریای طوفانبار شو 

میخانه ای میخانه ای       چون ساقیان خمار شو 

برخیز فرصت کوته است       همت نما در کار شو 

عطار را دیدی، تو جان      رو ،رو تو هم عطار شو 

تن را بنه جان را بگیر        با جان ،جانان  یار شو

از هفت شهر عاشقی            بگذر سنایی وار شو 

پرواز کن ،سیمرغ شو             بر، قله ی ایثار شو 

رو ،رو برون از خویشتن      حق را تو دکاندار شو 

بازار عالم پر ز،   مکر           برخیز ،تو   بیدار شو 

صدیقه اژ ه ای         

آتش مهر                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 97/3/29 ] [ 7:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آی آدمها عاشق یکدیگر باشید 

باهم زندگی کنید وبرای هم بمیرید ،

مبادا !

بین شما فاصله بیفتد ،

مبادا!  

روبروی هم بایستید ،

مباد!  

نردبان یکدیگر شوید ،

مبادا!

خانه ها آباد  وخانه ی دلها ویران گردد

آی آدمها 

اجازه ندهید گمان های ناروا به سراغتان بیاید 

وفریبتان دهد، 

به خدا پناه ببرید ،

از شر هرگونه وسوسه یی 

دل قوی دارید ،در مسیر خیر قدم بردارید ،

آی آدمها  

همانگونه که سارق در کمینگاه ربودن اموال استو

سارق اندیشه هم در کمینگاه است تا شما را از باورهای درست 

منحرف گرداند وبفریبد 

آی آدمها 

همای سعادت بالای سر شما بپرواز است 

به صدای بالهای او گوش فرا بدهید ،

آی آدمها 

چند روزی در زمینومستقر هستید ،

روح شما متعلق به اسمان است ،پایان را 

ملکوت اعلی است ، 

بدست خود ،خود را در اسفل السافلین نیفکنید ، 

مبادا !

فریب ظاهر دنیا را بخورید ،

کاخ های بلند شاهان را بنگرید ، 

که امروز چگونه خالی وبدون صاحب مانده است، 

سرگذشت جباران را مطالعه نمایید ، 

سر انجام همه در این عالم  چنین است 

آی آدمها !

زیبا بیندیشید ، وعالی زندگی کنید ، 

تا فرصت باقی است 

بذر نیکی بیفشانید ،

صدیقه اژ ه ای 

                       آوای عشق                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ پنج شنبه 97/3/24 ] [ 7:17 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

این یک واقعیت است ،بزودی کاخهای پوشالی فرعونی در هم خواهد شکست ،

کاخهایی که با خون مردم مظلوم دنیا بنا شده است بر اساس زندگی ونگرش 

زندگی در عیش مردن در خوشی بدترین نوع زندگی است کسل آور ترین نوع

زندگی است،

ما بر نابودی نطام سلطه وغاصبان صهیونیزم ایمان داریم 

کائنات پاک ،این غده عفونی سرطانی را تحمل نخواهد کرد 

پیشانی تاریخ از ننگ آفرینان لکه دار شده است کسانی که همه چیز را برای

خود به غارت می برند 

تا بیشتر از لذتهای حیوانی بهره مند گردند 

ما ایمان به مقاومت ایستادگی در برابر نظام کودک کش وفرهنگ منحط

غرب را داریم

بزودی کاخهای عنکبوتی در جهان فرو خواهد ریخت 

پایه های ظلم ستم سست بنیاد است  

صدیقه اژ ه ای            مدیر وبلگ شیدای اصفهانی 

 


[ جمعه 97/3/18 ] [ 11:48 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام بر قدس شریف ،سلام برمقاومت سلام برمجاهدان بیدار دلان فلسطینی ،زخمهای تو را با

عمق جان خود احساس می کنیم ،

دردتو دردماست 

کودکان  ما قصه مظلومیت تورا می خوانند ،مسلمانان بعد از هر نماز برای پیروزیت 

دعا می کنند ،ما هر روز تورا در اندیشه وذهن خود مرور می کنیم 

وتو قیام می کنی تکبیر می گویی 

وآیه (الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل )در تو تکرار می شود ،

 

ای ملت مبارز ای رنجدیدگان  تاریخ  بشریت  صدای مظلومیت تو دل سنگهارا 

لرزاند واشک از چشمشان جاری ساخت 

سلام بر قدس شریف که شاهد مظلومیت کبوتران سپید بالی است 

 

که گردا گردش به طواف   می آیند ،

 

وبا خون سرخ خویش آزادی ورها شدن از چنگال صهیونیزم را امضاء می کنند 

وهر روزلانه های مهرشان با دست صهیونیزم ویران می گردد 

ای قدس شریف هر سال در آخرین جمعه ماه مبار ک رمضان همراه با مسلمانان

جهان در راهپیمایی میلیونی جهانی شرکت نمده فریاد مرگ بر آمریکا وصهیونیزم

سر می دهند ،ای قدس شریف تو میزان حق وباطلی در خط مقدم جهاد با کفر شرک

ونفاق هستی درود بر مقاومت درود بر مردان زنان غیورت تو الگوی شجاعت در همه

عصرها ونسلهایی هر روز در تو ستاره ای متولد ودرخت زیتونی ببار می نشیند 

هر چند دشمن غدار تو با تمام وجود ونقشه های شوم خود بخواهد مانع گردد 

صدیقه اژ ه ای 

 

دیوان گلشن سحر              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ جمعه 97/3/18 ] [ 11:6 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر انسان گوهر نابی درون جان خود دارد ، وباید این گوهر را تا ابد از دستبرد دشمنان خود در امان دارد 

وخود دشمن ترین دشمن برای خویشتن هست ونمی داند 

وقدر خود نمی داند ،جهان جسم وروح خود به انواع بلایا مبتلا سازد 

ویک لحظه بفکر خود نمی افتد بدنبال هوسهای دل خود غرق آمال است 

فریب خط وخال حیله ونیرنگ ها را خورده جسم وروح خود را کرده

زندانی اسیر نفس ،شیطانی، وتابلوی حیات خویش را پر از سیاهی کرده 

وقربانی جهل خودش گردیده ،دنبال امیالی که او را می برد در قعر ویرانی 

خوشی ها را فدای ناخوشی هایی که نامش هست بیماری مهلک کرده 

عمرش  را هدر داده به نادانی واین اعجوبه ی خلقت چه بیچاره ست 

سرگردان و حیران غرق عصیان گشته ، رو کرده به حیرانی 

چنان در جهل وغفلت غرق گشته بی خبر از خویش 

شده قربانی جهلی که نامش را نهاده اند آزادی 

وزنجیر اسارت را زده بر دست وغل بر گردنی که گشته کج

در پیشگاه نفس شیطانی ،

 

اثر صدیقه اژ ه ای                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ سه شنبه 97/3/15 ] [ 12:2 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

  در سوگ تو لاله ی پریشان   بگریست 

هر پیر وجوان هم از دل جان بگریست 

    داغ   تو چنان به سیته ها زد آتش 

  ایران به عزا نشست و حیران بگریست 

 

 تاروح خدا رفت  دل من بشکست 

با سینه پر ز ،غم به کنجی بنشست

گریان وپریشان دل ،پر داغ وشرر 

بر نایب برحق خمینی دل بست 

 

 اندیشه ناب تو در عالم جاوید 

در عطر کلام تو بود نور امید 

هر چند که رفته ای بدار عقبا 

اندیشه روشنت به دلها جاوید 

 

در راه تو بیدار دلان می مانند

از راه تو ظالمان اگر   بیزارند 

تو نوح زمانه ای کشتی نجات 

هشیار دلان براهت ایمان دارند 

 

   ای معجزه  ی قرن تو روح الهی 

در شام سیاه این جهان تو ماهی 

با ظالم وبا ستمگران در پیکار 

در مکتب حق  منادی  آگاهی 

 

شیدا ز ، تو آموخت مسیحا نفسی 

الحق که تو بهر خلق فریاد رسی 

گشتند شهیدان برهت سر افراز 

دردانه ی قرن روح وجان ونفسی 

 

راهی که  امام  رهنما ی آن است 

راهی بسوی بهشت جاویدان است 

بی راهه رود هر آنکه  از راه  امام

راهی که گرفته پیش بی پایان است

 

اثر صدیقه اژ ه ای       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 

 


[ سه شنبه 97/3/15 ] [ 11:6 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 53
بازدید دیروز: 98
کل بازدیدها: 672201