سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آی آدمها .دنیا از دست شما دارد رنج می برد وانسانیت خون دل میخورد 

وشما با هم جنگ می کنید ویران می کنید همچنان دروغ می گویید

خیانت وجنایت در دنیا منتشر می کنید 

می کارید کاشته خود را خوراک کرم حسادت تکبر زیاده خواهی می کنید

آی آدمها بدروشی را در پیش گرفته اید .سرسازگاری باهمدیگر ندارید .

تنگ بینانه به عالم نگاه می کنید .راه موفقیت یکدیگر را می بندید

چشم دیدن هم را ندارید .

آی آدمها مصنوعات دست خویش .دلار  وسکه را تا حد پرستش می ستایید

گنج عمر را می دهید تا به ازای آن چه چیز را بدست بیاورید

آی آ دمها .شاگردان خوبی برای معلم دنیا نیستید .

گوشهایتان کر وچشم دلتان تار است 

چه بسیاری از شما که رخت ازین عالم بربسته ورفتند وهرگز برنمی گردند 

آیا همین برای عبرت گرفتن شما کافی نیست .ندیدید

که نتوانستند دارایی مقام مال فرزندان خود را با خود ببرند 

آی آدمها واقعا موجود عجیبی هستید واقعا 

   اثر صدیقه اژ ه ای          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 94/11/9 ] [ 9:12 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آی آدمها .دنیا قشنگه اگر شما بگذارید.اگر چشم دیدن همدیگر را داشته باشید

اگر فکر تقسیم کردن منایع ومنافع آن نباشید آی آدمها .دنیا قشنگه .

وقتی که جنگ وخونریزی درآن براه نیندازید

.وقتی وحشیانه بابمب وموشک خانه ها را برسر زنان وکودکان خراب نکنید 

آی آدمها چشم زیبا بین خود راواکنید .

غبار کینه وحسد زیاده خواهی وخیانت دروغ نیرنگ را از دلتان بزدایید .

آی آدمها دنیا قشنگه وقتی همه  باهم خوب باشند

باهم تلاش کنند وبرای آبادانی آن بکوشند .

آی آدمها .شما آب وهوا وخاک جنگل ودریا وچشمه ورودخانه ها را آلوده ساخته اید

چرا ؟نمی خواهید بیدار شوید شاید هم بیدار هستید خودتان را به خواب زده اید

اگر از این دسته هستید.پس وای برشما

دارید به کدام سمت وسو می روید .

آی آدمها از ابتدای خلقت تا انتهای حیات همه به یک شکل متولد شده

وهمه شما به یک جا که خانه گور است خواهید رفت

هیچکس بر دیگری مزیتی ندارد 

اما فرق بسیار است بین کسانی که ساختند با کسانی که ویران کردند 

کسانی کهچهره ملیح دنیا را کریح المنظر نمودند 

خشونت وبی رحمی خونریزی را در آن رواج دادند

تابگویند نظر من مال من آی آدمها

واقعا کهموجودی عجیب هستید .

نمی توانید آرامش وزیبایی انسانیت خود را به کاینات نشان بدهید

نمی توانید قدر دان نعمتهای خوب وعالی پروردگارتان باشید

آی آدمها آی آدمها 

اثر صدیقه اژ ه ی                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ جمعه 94/11/9 ] [ 8:57 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از میان میلیاردها انسان چه تعدادی در دانشگاه انسانیت ثبت نام کرده اند .وچه تعداد توانسته اند از آن فارغ تحصیل شده اند 

شاید برای بسیاری این سوال نا مفهوم به نظر برسد .

یا توجهی به آن نکنند اما این یک واقعیت است چه بسیار کسانی که مدارج علمی را پیموده اند .اما از دست یابی به کمال اخلاق انسانی محروم مانده اند 

واین جای تاسف دارد

نمونه های زنده بسیاری را همه ما مشاهده می کنیم .

چه بسیار آموختگانی که چیزی کسب ننمودند جز رسیدن به زیاده خواهی وسیری نا پذیری گاهی همه چیز را زیر پا گذاشتند واز آن پلکانی برای ارتقاءمادی خود ساختند

بدون توجه به این که در سر راهشان چه انسانهایی بودند که باید حقشان راادا می کردند

وپا روی حقوقشان نمی گذاشتند 

دنیا پر است از مدرک گرایانی که با مدرکشان دامهای شیطانی بر سر راه خلق افکندند 

وچه تیره بخت هستند کسانی که خود را فریفته برای رسیدن به متاعی که نا پایدار است جان می گیرندحمام خون براه می اندازند .

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ یکشنبه 94/11/4 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر چیز را پایانی است .برخی چیزها آغاز نشده بپایان می رسد .برخی چیز ها نصیب کسانی می شود که جنبه نگهداری از آن را ندارند قدر وقیمتش را نمی دانند برخی چیز های عالی فدایی چیز های کم ارزش می شوند .مثال عمر انسان که برایش اهمیت وارزشی قایل نیست آن را بباد فنا می دهد .چه میلیاردها انسانی که قربانی بی تدبیری ندانم کاری های خود شده انداینان گاهی کارنامه های سیاهی از خود بجای گذاشته اند این مقدمه مطلبی است یا سوالی؟ملت ایران شایستگی داشتن چه چیزهایی را دارد .آیا وعده های سر خرمن وقول های بی پشتوانه شایسته اوست .جایگاه علمی اقتصادی فرهنگی سیاسی او در جهان کجاست؟

                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 94/10/25 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من معترضم به وبلاگ نویسانی که حق می نویسند وامشب مثل این که زودتر از شبهای قبل خوابیده اند

شاید از بس گفتند ونوشتند کاری از پیش نبردند

با اینحال نمی توانند بی تفاوت باشند .

یک عالم مجاهد شیعه به شهادت می رسد بدست سفاکترین حکومت دنیا کسی که بمب برسر زنان کودکان بی دفاع یمن می ریزد هنگام حج باعث کشته شدن بسیاری از مسلمانان میشو ودایم دارد برعلیه تشع مکر وحیله بکار می برد برای انسانیت هیچ ارزشی قایل نیست وخود بهتر می دانید آنوقت شما ها که می توانید با سلاح قلم اذهان را بیدار کنید سکوت کرده اید صدای حق طلبی ما کجا رفته است نکته مهم سخن این که ما جنگ شیعه وسنی نداریم ما باهم هستیم این حکومت وهابی صهیونیزمی است که آتش بیار معرکه است تمام قدایستاده تاریشه تشیع رابکند اوباسنی ها هم خوب نیست اومدافع منافع ابرنکبت هاست

بازم سکوت کنیدسکوت تااوبیشتر جرات پیدا کند 

                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

    


[ شنبه 94/10/12 ] [ 11:28 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 

 الهی هرچه در دنیا وآخرت داری از تو طلب نمی کنم .

تنها وفقط یک چیز از همه دوعالم را از تومی خواهم 

وآن عشق مهر مودت عملی وقلبی به محمد وآل محمد ص  است 

 

                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/10/8 ] [ 11:25 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

   ای که دوعالم ز.تو بر پا شده        ملک جهان ازتو شکوفا شده .

    جام جهان بین حقیقت نما         .. نور یقین از تو  هویدا  شده  

    گوهر جان تو شکوه آفرین          عالم هستی ز.تو معنا شده  

    عرش برین سلسله کاینات         ملک و ملک باتو هم آوا شده

    حمد وثناگوی تو  کروبیان           ....  بهر توهر چیز مهیا شده

     محرم اسراری وسر وجود            .  قطره عالم ز.تو.دریا شده 

     مهر تو تابیده به کنج دلم             عاشق تو ایندل شیدا شده 

   

    لولاک لما خلقت الافلاک  

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 94/10/8 ] [ 11:19 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

     

     جلوه ی حسن تورا ماه ندارد .       جبریل به حریم تو راه ندارد.

      عشق دوعالمی و نور حقیقت    بی مهر روی توعالم گواه ندارد 

      کروبیان عرش وعالم وآدم ...         جز سوی درگه توپناه ندارد .

                       حک شده بر قلب عالم هستی

                         عالم بدون نور توتکیه گاه ندارد  

                          شیدا شده اسیر مهر ووفایت 

                         بی نام ویاد تودل قدرو جاه ندارد 

 

                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/10/8 ] [ 11:0 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 409
بازدید دیروز: 347
کل بازدیدها: 344736