سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

الهی بادلی شکسته سحرباوران بدرگاه توبه نماز نیایش ایستاده اند

واشک شوق وطلب بخشش رادرپیشگاه اعظمت توبهمراه آوردهاند

.الهی .اینان ازیاس وناامیدی. گریخته باامید وتوکل .بتوپناه آورده اند

الهی نخستین-دعایشان فرج ظهورحضرت مهدی عجل الله تعالی ف است

دومین -دعایشان اقتدار وعزت سربلندی نظام اسلامی ومقام معظم رهبری است 

سومین -دعا بیداری وبصیرت دینداری عزتمندی دوات مردان وقوای سه گانه است 

چهارمین -همدلی دولت باملت شنیدن صدای ملت درهمه امور وهمکاری کردن مردم بادولت 

پنجم- بیداری وبصیرت مردم وپیروی از مقام ولایت است 

ششم -همت عالی .تلاش صادقانه ودلسوزانه دولت ومردم ازامور اقتصاد مقاومتی گرفته تاعرصه های . فرهنگی. دینی

هفتم - دعا برای پدران ومادران که پرورش دهندگان نسل ن واین سر زمین هستند  

الهی حس مسولیت فرزند پروی واهمیت به تر بیت نسل نو را در رگهای کانون خانواده های ما بیش ازپیش جاری ساری گردان

هشتم- به فرزندان این سر زمین گوش شنوا ودلی پند پذیر عطا فرما 

نهم - به جوانان این سر زمین عزت و ایمان پشت کار توجه به دانش علم عطا فرما

دهم -مرزداران ما ونیرهای مسلح را در عرصه های گوناگون زمینی دریایی هوایی وحراست از مرز ها اقتدار وبیداری دینداری عطا فرما 

یازدهم - خائنان به این ملت را نابود وحسودان بدخواهان را شررشان را بخودشان برگردان 

دوازدهم -دوازدهمین حجت خود را از ما راضی وشاه کلیدگشایش فرج مولایمان را برای رهایی از دست ظلم وستم واستضعاف بدست نایبش عطا فرما وما رااز زمره یاران امام زمان قرار بده 

خدایا ما جز رضایت تونجوییم واز تو جز عنایت تونطلبیم که هرچه داریم از توست حتی دعایمان ونفس کشیدنهایمان از لطف کرم تواست

 مارا ببخش یا ارحم راحمین

                    مدیر وبلگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 94/2/3 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

الهی بادلی شکسته سحرباوران بدرگاه توبه نماز نیایش ایستاده اند

واشک شوق وطلب بخشش رادرپیشگاه اعظمت توبهمراه آوردهاند

.الهی .اینان ازیاس وناامیدی. گریخته باامید وتوکل .بتوپناه آورده اند

الهی نخستین-دعایشان فرج ظهورحضرت مهدی عجل الله تعالی ف است

دومین -دعایشان اقتدار وعزت سربلندی نظام اسلامی ومقام معظم رهبری است 

سومین -دعا بیداری وبصیرت دینداری عزتمندی دوات مردان وقوای سه گانه است 

چهارمین -همدلی دولت باملت شنیدن صدای ملت درهمه امور وهمکاری کردن مردم بادولت 

پنجم- بیداری وبصیرت مردم وپیروی از مقام ولایت است 

ششم -همت عالی .تلاش صادقانه ودلسوزانه دولت ومردم ازامور اقتصاد مقاومتی گرفته تاعرصه های . فرهنگی. دینی

هفتم - دعا برای پدران ومادران که پرورش دهندگان نسل ن واین سر زمین هستند  

الهی حس مسولیت فرزند پروی واهمیت به تر بیت نسل نو را در رگهای کانون خانواده های ما بیش ازپیش جاری ساری گردان

هشتم- به فرزندان این سر زمین گوش شنوا ودلی پند پذیر عطا فرما 

نهم - به جوانان این سر زمین عزت و ایمان پشت کار توجه به دانش علم عطا فرما

دهم مرزداران ما ونیرهای مسلح را در عرصه های گوناگون زمینی دریایی هوایی وحراست از مرز ها اقتدار وبیداری دینداری عطا فرما 

یازدهم - خائنان به این ملت را نابود وحسودان بدخواهان را شررشان را بخودشان برگردان 

دوازدهم -دوازدهمین حجت خود را از ما راضی وشاه کلیدگشایش فرج مولایمان را برای رهایی از دست ظلم وستم واستضعاف بدست نایبش عطا فرما وما رااز زمره یاران امام زمان قرار بده 

خدایا ما جز رضایت تونجوییم واز تو جز عنایت نطلبیم که هرچه داریم از توست حتی دعایمان ونفس کشیدنهایمان از لطف تواست  ما را ببخش یا ارحم راحمین

                    مدیر وبلگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 94/2/3 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دنیارا دوست دارم وچون عبادتگاه من .مدرسه ودانشگاه ومزرعه من است محل تلاش وکوشش خدمت من است محل شناخت ومعرفت شناسی من است محل خود سازی من است میتوانم در آن وبرآن بیندیشم می توانم تصمیم بگیرم می توانم انتخاب کنم ایستگاه .زیستگاه من است .وروزی خواهم رفت .مهم آمد .رفت نیست مهم چگونه بودن رفتار کردن وبهره جستن از آن است .بر داشت من از دنیا نعمتی وموهبتی بزرگ است نباید به آن دل ببندم باید تلاش کنم بهترین توشه رااز آن برای سفر طولانی که در پیش دارم بردارم

نباید اسیر وگرفتار امورآنی آن بشوم .نباید از منابع آن بی رویه استفاده کنم اسراف برای من در همه امور ممنوع است .چشم چرانی دل چرانی زیاده طلبی بی رحمی حق کشی دنیا خواری خواهی درحد افراط آسیب های بنیان کن دنیاست . برای زندگی در دنیا چشم سر کافی نیست باید چشم بصیرت داشت چشم عبرت بین داشت ودودشمن من در دنیا جهل غفلت است .باید از آن بگریزم .وبپرهیزم 

در دنیا سعادت شقاوت رقم می خورد .دنیا مادر همه آفریده هاست 

چگونه شیره جانش را می نوشید ومذمتش می کنید بهتر است خودتان ورفتار های غلط را سرزنش کنید شما او را خراب وویران می کنید براستی که چه فرزندان نا سپاسی هستید .اشتباهات خود را بگردن دنیا می اندازید از نعمت عقل وخرد خود بهرجویید تا اشتباه خطایتان کم شود .

                   دومین روز اردیبهشت زیبا وسومین روز ماه رجب برشما مبارکباد 

  از نوشته های صدیقه اژ ه ای                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 94/2/2 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 وقتی نیک بیندیشی ودرست نگاه کنی .می بینی تمام نعمتهای مادی ومعنوی نزد ماست

باآن زندگی می کنیم ازآن بهرمند می گردیم .

از ماه رجب که ماه خود سازی خیر وبرکت در همه امور استتا اردبیشت با شکوه زیبا عوامل مادی معنوی دست دردست هم داده اند تازندگی را زیباتر کنند .البته برای کسانی که صاحب عقل وخرد هستند.

تلاش برای فهم زندگی دارندمی خواهند از آن بهره مندگردند

اینان کسانی هستند که دنبال سعادت .نیکبختی اند

نه شقاوت وتیره روزی وبهترین حالت این که سلامتی عافیت اندیشه ونگاه درست به حیات داشته باشیم حوصله خودسازی داشته باشیم به خودمان اهمیت بدهیم بادی بهر جهت نباشیم. 

از داده های خداوند به نحواحسن استفاده کنیم.

زیبایی ها را ببینیم وبفهمیم ..

اکنون را درک کنیم .

قبل از هرچیز به نعمت آفرین بیندیشیم .

با معرفت باشیم .

دنبال چه می گردند کسانی که بهترین ها را دارند. ولی قوه ادارک آن را ندارند.

شکر کذار نیستند کفران نعمت می کنند.

بهانه تراشی می کنند .

تیره روزی را برمی گزینند .

اینان  چون مردگان متحرک هستند

همین ها آرامش  جوامع بشری را بهم می زنند.

اما خدا را شاکریم که همه نعمتهای خوب را در اختیار ما قرار داده است 

با بهترین حالات خدا راشکر رجب واردیبهشت چه سرمایه با برکتی ایکاش خوب درکشان کنم 

                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ سه شنبه 94/2/1 ] [ 5:57 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عروس خانمها بخوانند وبدانند .مادر شوهر ها دوستشون دارند بدشون را نمیخواهند درست همانطور که مادرشون بدشون رانمیخواهد .این راگفتم تا بگم به مادر هااین قدر بدگویی ازمادرشوهر هاتون مادر شوهران قدیمی پیش دخترهای جوانتان نکنید

وذهنیت غلط رابه آنها تلقین نکنید .

بگذارید محبتهای صادقانه رابفهمند مادر شوهران امروزی واقعا خوب هستند

.وقتی عروسشون شاد خوشحال هست خوشحال میشن اما عروس خانمهای گل خودتون هم روزی مادرشوهر میشین دیر نیست بیست سال بعد اونوقت می فهمید چه اشتباهی کردید.

بیایید همه بهم کمک کنیم فاصله ها را کم کنیم با عروس مادر شوهر زن برادر خواهر شوهر همسایه ها فامیل همه مایکی هستیم همدلی همزبانی مهربانی دیدمان را وسیع کنیم من وما را کنار بگذاریم دنیا خیلی کوچک است عمر هم زود به پایان می رسد دست ودلباز فکر کنیم حصاررهای بدبینی ومنفی نگری را بشکنیم همانطور که یک تخم مرغ را برای نیمرومی شکنیم 

هربلایی سر.ما هامیاد بخاطر همین فاصله است 

                            مدیر ووبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/2/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من خوشبختم 

             تاریخ اول اردیبهشت ماه-- دوم رجب  سال 1394

                  زمان سحرگاه ساعت چهارونیم 

 از بوی عطر شبوهابیدار شدم وضوگرفتم  سجاده سپیدم راگشودم  روبه قبله زانو زدم  

شکر خدای را بجا آوردم .قرآن کریم را باز کردم .سوره الرحمن آمد

کدامیک از نعمتهای پروردگارتان راانکار می کنید.

قلبم جواب داد هیچ کدام قابل انکار نیست به نماز شب ایستادم پایان نمازم با بانگ اذان صبح همراه شد نفس عمیقی کشیدم هوای سحرگاهی گلشن سحری بیاد ماندنی من خوشبختم 

یقین به خوشبختی خود دارم چه چیز ازین موهبت بالا تر چشمانم برکلام خدا زیانم ذاکر او .قلبم پر از محبت نسبت به او وبندگانش دیتهایم به سمت آسمان برای همه دعامی کنم فرج امام زمان عجلالله برای رهبرم برای اقتدار عزت ملت بزرگ ایران خدارا شکر زبانی دارم .خدا راشکر گوشم به کلام خدا آشنااست .منهم مثل همه هستم . با این تفاوت که فقط به خودم فکر نمی کنم فقط برای خودم نمیخواهم حل مشکل دیگران برایم نسبت به خودم اهمیت بیشتری دارد .

زبان ببندم نگفتم که ریاباشد. گفتم تابگویم ببینید. نعمت هارا وشاکر باشید همه شما خوشبخت هستید .

عطای نعمت را باید گفت .چه بسیاری از مردم که همه چیز دارند وباز ناسپاس هستند .از گفتن وبجای آوردن شکرش کوتاهی می کنند .

بسیاری از مردم یک روی سکه را می بینند ظاهر زندگی به خود ودیگران گیر می دهند .اینها از چشیدن طعم خوشیختی بی نصیب خواهند ماند .

            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی [ سه شنبه 94/2/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

              زمین وزمان همچوباغ بهشت    

                         بهشت است ایران.دراردیبهشت

                                                       صدیقه اژ ه ای

                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ سه شنبه 94/2/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

        بهترین ماه خدا آمده است      ماه احسان و.دعا آمده است

       ماه خودسازی وبیداری قلب     بهر. هر درد دوا آمده است.

                       ماه سیراست صعوداست وسلام

                        چشمه ی .......آب بقا آمده است 

                        خیزو جهدی کن خود را دریاب 

                         ماه پر فیض خدا آمده است .

                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 94/1/31 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 492
بازدید دیروز: 824
کل بازدیدها: 221558