سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
در برابر آنکه از او دانش می جویید، فروتنی کنید و از دانشمندان متکبّر مباشید که باطل شما، حقّتان را ببرد . [امام صادق علیه السلام]
قطره و دریا
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» شیرینی زندگی

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 :: ساعت 3:21 عصر )
»» قلب سنگ

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 :: ساعت 8:31 صبح )
»» رمضان خونین غزه

امسال روز جهانی قدس در حالی برگزار میشود .که صدها کودک زن نوجوان گلگون کفن به پیشواز آن آمده اند امسال روز قدس روز رویش لاله های ارغوانی است

امسال قلب ملتهای آزاده جهان داغدار است

امسال سیلاب اشک در کوچه وخیابانها جاری است

امسال همه بهم می گویند جنایتکارتر از اسراییل ایادی او در عالم پیدا نمیشود

امسال تعادل نظامی اسراییل وحامیانش  با فریاد بلند مرگ براسراییل بهم خواهد خورد


.امسال روز قدس روز سیاه صهیونیسم مکار است

.دست خدا برسر حماس ومردم مقاوم فلسطین است

دلهای آگاه همراه باآنان

خیلی ها میگویند بیایید به سمت قدس حرکت کنیم باهجوم انسانی خانه عنکبوتی را بادم نفسهایمان نابود کنیم

غزه مربوط به شیعه وسنی غیره نیست مربوط به همه مردم دنیاست اسراییل دارد به فهم مردم دنیا اهانت می کند

حتی بچه سه ساله هم فهمیده اسراییل خونخوار است ویرانگر است اسراییل باید تاوان فجایعی را که ببار آورده بدهد

جنایتکار جنگی است.بکدامین گناه می کشد حرف حساب سرش نمی شود 

                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( پنج شنبه 93/5/2 :: ساعت 12:0 صبح )
»» جلوه رحمانی یا شیطانی

زنان عالم از دوحالت خارج نیستند یا جلوه رحمانی دارند یا شیطانی .زنانی که جلوه رحمانی دارند از حفظ ظاهر وپوشش گرفته تا تا اخلاق منش رفتار انسانیاز عطروبوی فطرت پاک خویش کانون هستی را مترنم نموده ودر دامن پاکشان علمائ قهرمانا دانشمندان خردمندان نیک سیرتان خدا جویان شهیدان وعارفان هنرمندان را تربیت نموده وسبب افتخار عالم هستند جلوه های رحمانی از رفتارومنش ایشان متجلی است حیای باطنی وظاهری دارند حجاب را نافع میدانندنه مانع اما زنانی که جلوه شیطانی دارند از هنرپیشگان هالیود گرفتهتا زنان خود باخته ای که ملعبه وابزاردست سود جویان منفعت طلبان هستند وهم وغمشان بی بند باری ظاهری وپیروی از نفسانیت شیطانی است همانندگلهایی هستند که آبشخورشان لجنزارهای عالم است دخترانی که در سلک قیافه های ماهوراهای شیطان پرستان دیو سیرت خود را در می آورند اینان سبب بهم ریختن آراش وامنیت جوامع بشری هستند وشیطان بزرگ وسر کرده آنان است .اینان فاقد هر گونه تحلیل اخلاق اجتماعی سیاسی هستند قوه درکشان همین بی بند وباری های ویرانگرشان است 

دسته سومی وجود ندارد وخوشا بحال زنان ودخترانی که جلوه رحمانیشان برجلوه شیطانی احاطه دارد اینان فرهنگ سازان جوامع بشری هستند خداوند برتعدادشان بیفزاید 

                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( پنج شنبه 93/5/2 :: ساعت 12:0 صبح )
»» ایکاش من هم در غزه بودم

بهترین یاران کسانی هستند که در وقت مصیبت در کنار انسان قرار می گیرند .برخی روی غزه حساسیت نابجا دارند .اما بیاد دارم جنایات صرب ها را برای هرزگوین هم همین طور نگران شدم ونوشتم وسرودم واشک ریختم ودعا کردم

برای مسلمانان میانمار برای مردم بحرین برای همه مظلومیت های تاریخ برای عراق مصیبت زده امروز وداعش لعنتی وحکومتهای مرده منطقه که سکوت مرگ کرده اند وبرای هرکس حتی اگر تنگ گوش من باشد واحساس رنج کند نگران خواهم شد

ومیخواهم کاری برایش ونجاتش انجام بدهم

وحالا چه فرق میکند انسانهای مظلوم غزه دارند زیر چرخ آهنین جنایتکاران وخونخواران غاصبان نابود می شوند

وتوچگونه انسانی هستی که دردت نمی آید

من از سر زمین سعدی هستم که می گوید چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضو ها رانماند قرار ای ملک عبدالله ها ای سران خاین ونوکر اسراییل.آمریکا از جایی که غصب کرده اید بکنار بروید شما مسلمان وانسان نیستید شما دست نشاندگان تیره روز صهیونیسم وآمریکای خوانخوار هستید

بروید پی کارتان چاهای نفت شماصرف اسلحه میشود که نسل کشی ثمره آن است

ای ساده لوحان که با بی غیرتی اجازه میدهید جهان اسلام زیر لگدهای دشمنان خدا وخلق له شود برخیزید بروید پی کارتان ای نوکران سر سپرده

ومن می گویم ایکاش  در غزه بودم کنار مظلوم ترین ومقاوم ترین مردم دنیا گمان نکنید کاری از دست من ساخته نیست من می توانم وملت بزرگ ما می تواند همه ظالمان را بزانود ر آورد

دولت مردان ما بابیداری ویقین قلبی به این که منتظر نظر مساعد جنایتکاران نما نند اینان بویی از انسانیت نبرده اند چگونه حیوان با انسان قابل برابری است

آنان هر گز فهم نکنند انسانیت وعواطف پاک بشری را تاریخ دارد به سمت وسوی نگاه  تاز ه ای ورق میخورد که بربالای آن نوشته خواهد شد تنها راه نجات از یوق استبداد استکبار استعمار مبازه است نه سازش

در کتابهای درسی نام مقاومت حک خواهد شد اگر چه دشمنان نخواهند زمینی که با قتل وغارت بدست آید چیزی جز نکبت وتیره روزی برای اسراییل ندارد تا زنده

ام از آمریکا واسراییل  بیزارم لعنت خدا برآنان باد

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( پنج شنبه 93/5/2 :: ساعت 12:0 صبح )
»» غرب نابود کننده کرامت زن

درنگاه وفرهنگ غربی زن یعنی سکس واین کثیف ترین نگاه بزن است 

همسر بودن ومادر بودن در مراحل بعدی قرار دارد

از زن بهر نحوی که بتوانندبهره کشی میکنند

.جیب هایشان راپر میکنند کارخانه های وسیع لوازم آرایش بکار انداخته وبرای زن تولید میکنند زن را به باردیسکو کشیده تابا جلوه های تصنعی ازاو بیشترین در آمد را کسب کنند 

 ارزش معنوی برای زن قایل نیستند.

روسپی گری را شغل میدانند وچه دردی بد تر از این که زن کالا بشمار آید نه انسان دارای خرد وعقل منطق انسانی 

ومتاسفانه زنان مسلمان نیز با بی توجهی فرهنگ بی بند وباری غرب را نماد تجدد برای خود میدانند وهر روز دارند به آن جرثومه فساد خود را نزدیکتر می کنند وعقل وخرد را بکار نمی گیرند دختر وزن مسلمانی که تنها فکرش به کوتاهی چه بپوشم که انگشت نما گردم است دارد از درون تهی می شود وخود نمی فهمد تحت تاثیر تبلیغات سوئ ومخرب رسانهای قرار گرفته ودارد بیماری خود فریفتگی وخود عرضه نمودن دچار می گردد بیماری که عواطف انسانی وشخصیت الهی .حیا.و گوهر ایمان را از او می رباید

دزد در کمین است صاحب خانه درخواب ایکاش که بیدار شود زن مسلمان ایرانی که هنوز عشق زهراس واهل البیت را در قلبش احساس میکند ونگاه دلش با امام حسین س .زینت کبری ورشادت شجاعت غافله سالار کربلاست برای او اشک میریزد به سینه میزند وسیاه می پوشد به اومتوسل می شود.

                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( چهارشنبه 93/5/1 :: ساعت 12:0 صبح )
»» حق الناس

آقای راننده ای که نمیدانم چه کسی بتو گواهی نامه رانندگی داده وتوخوشحال هستی یک ماشین گرانقیمت زیر پا داری برخود میبالی ویراز میدهی پیاده را باچشم حقارت نگاه میکنی قوانین راهنمایی رانندگی زیپا می گذاری هر جا برسد پارک میکنی واقعا خیلی بی کلاسی واقعا از نظر اخلاق انسانی وبی توجهی به قوانین مردودی مزاحم همیشگی حق الناس برگردان توچون طوقی از آتش است میخواهیم به خانه امان برویم نماز بخوانیم افطار کنیم از دکتر برگشتهایم وتو معلومنیست کجاییآیا میدانی چقدر مورد نفرت ونفرین قرار گرفته ای 

از ین کار توخیلی ها ناراضی هستند 110هم که ماشائلله وقعی نمی نهد وتوبی فرهنگ داری ظلم می کنی ونمی فهمی خدا هدایتت کند کمی بخودبیا 

تو .آدم نارنجی هستی .این بار جلوی در خانه ام می نویسم لعنت به کسی که اینجا پارک میکند ومی رود پی کارش 

                           این نوشته را به خواسته بسیاری از مردم شهرم نوشتم 

مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( چهارشنبه 93/5/1 :: ساعت 12:0 صبح )
»» فلات فکری

بسیاری از مردم گرفتار فلات فکری خویش هستند .ونمی دانند چگونه خود را نجات بدهند .مدام دور خود می چرخند توان تصمیم گیری را از دست داده اند تا جایی که ناامید شده وگمان می کنند زندگی یعنی همینی که هستند

از خود نمی پرسند ؟ می شود از وضعیتی که در آن هستند خود را بیرون بکشند

وحرکت کنند این افراد انگیزه های خود را از دست داده تا جایی که به زندگی روز مرگی عادت نموده

از فکر کردن گریزان هستند زحمت بخود نمی دهند

.در کویر هم که باشند بخود زحمت نمی دهند دنبال آب بگردند 

همانند پرنده ای هستند که بال دارد اما شوق پرواز ندارد

اینان خود مقصر ند

نکته قابل تذکر -این که من نمیتوانم ونمیدانم حرف بی پایه واساسی است.

باید بتوانی وبدانی وحرکت کنی وگرنه فسیل می شوی

                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( دوشنبه 93/4/30 :: ساعت 12:0 صبح )
»» هر کس در دنیا سهمی دارد

هرکسی در دنیا سهمی دارد سهم عده ای غارتگری .جنایت ودیگری مقاومت وپایداری عده ای بنا.

می کنند عده ای ویران

سهم صهیونیست جنایت .آدم کشی وغصب نمودن سر زمین فلسطین 

تاریخ  چهره کریح صهیونیسم  را به آیندگان نشان خواهد داد

کوره ها ی کودک سوزی ونسل کشی

.سهم انگلیس مکر وحیله آتش افروزی

وسهم دولت آمریکا قلدری بی حد وحصر

پدر تروریستهای بین المللی چه شجره خبیثه ای که هر گز ریشه در دل خاک پاک نخواهد گرفت

وهمراه با زمان در مقطعی خاص محو خواهد گردید

اما سهم مردم بیدار دنیا از دولتها سیاست بازشان جدا است

قلبهای سنگ هم خود سهمی است که با هیچ فاجعه تکان دهنده انسانی تغییرنمیکند .

آدمهای هم هستند که مثل شتر عصاری خود را می فهمند

ودور می زنند حتی اگر تنگ گوششان قلب کودکانی ازسینه اشان بیرون بیاید وروی دست والد خود پرپر بزند 

 وسهم شهدا عروج آسمانی  وسهم ما ایرانیان ایستادگی با حفظ وحدت کلمه وبیزاری از جنایتکاران وتروریستهای خوانخواراست 

سهم ما عشق به امامان معصوم است 

سهم ما نه گفتن بزور گویی هاست 

سهم ما حمایت از مظلومان عالم است 

                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( دوشنبه 93/4/30 :: ساعت 12:0 صبح )
»» بی دردی کشورهای اسلامی

بیدردی کشورهای اسلامی اسراییل را پر رو کرده است وسیاست ونرمش قهرمانانه دارد به نفع امریکاتمام میشود کدخدایی جهان را با ارعاب وزور دارد به ملت ها تحمیل می کند خودش را به نفهمی زده جنایتهای فاحش وظلمهایی که بر ملتها وبخصوص ایران روا داشته را نادیده انگاشته وحق به جانب خود عمل می کند دارد مذاکره میکند برای گوشمالی عقده هایی که بدل دارد مارا دنبال نخودسیاه می دوانداز طرفی با سرگرم کردن در مذاکره به اسراییل آوانس داده تا به نسل کشی مردم مظلوم غزه ادامه بدهد وچقدر ننگ آور است که مسلمانان وکشورهای اسلامی سر در لاک نادانی برده وبا بی غیرتی سکوت کرده اند

مثل این که همه مسخ شده اند  انساندوستی را فراموش وعافیت طلب شده اند همه مسئول هستند همه مقصر هستند همه دارند آزمون سختی در پیش رو دارند 

اگر مسلمانان با اقتدار وعزت اسلامی خود قیام می کردند اسراییل غلط میکرد این همه اهانت کند ماهم مقصر هستیم به تازگی بله بله چی آمریکای جنایتکار شد هایم وای برما

با جان کری دور میز مذاکره می نشینیمساعتهای عزیز عمر وعزت اسلامی وخط مشی راه شهیدانمان را نادیده می گیریم به گمان این که حق خود را احیائ کنیم وفراموش می کنیم آیه قران عظیمالشان را که دشمنان شما به هیچ چیز واتیازی که بدهید راضی نمی شوند مگر این که دست از اسلام وراهتان بر دارید وامشب دیدیم که آقای جان کری در مورد مردم مظلوم غزه چه گفت وحق را به اسراییل خون خوار داد

                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانینوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صدیقه اژه ای ( یکشنبه 93/4/29 :: ساعت 12:0 صبح )
   1   2      >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

رمضان خونین غزه
جلوه رحمانی یا شیطانی
ایکاش من هم در غزه بودم
غرب نابود کننده کرامت زن
حق الناس
فلات فکری
هر کس در دنیا سهمی دارد
بی دردی کشورهای اسلامی
دعای سحر
قدر لحظات خوب را بدانیم
[عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 108
>> بازدید دیروز: 156
>> مجموع بازدیدها: 119062
» درباره من

قطره و دریا

» فهرست موضوعی یادداشت ها
مسلمان ایمان دارد که باید خوب زندگی کند وزیبا بمیرد . گلشن سحردارای مضامین بر ما یه اخلاقی اجتماعی وعرفا نی میبا شدقطع . کسی که برای عمرش ارزش قایل است موفق است . کسی در خانه دل من جای دارد وآن نور محبت خداست که شعاع نورش عالم . قبل از پرواز بالهایتان را امتحان کنید . غرب در حال غروب کردن است وخورشید اسلام در سراسر جهان درافق طلوع . عملکرد حکومتها ودولت هااز اثری که بعد خود بجامیگذارند معلوم میگر . ض . شهر ما خانه ی ماست هرچه مردم یک شهر با فرهنگ باشند ازنظا فت وبهد . شما باعلم وخرد به طبیعت شکو همند خدا دادی میرویدتا در پیشگاه زیب . شادی واقعی در بازارآشفته جهان وبازار خود فروشان ودستفروشان ومترف . سلام به عشق ومهر مادری که از همه عشقها بر تر وزیبا تر است . سلام به ایرانیانی که نه تنها عطر کلام مقام معظم رهبری روح جانشان . سلام بر بزرگ بانوی صبرو استقامت وایثار . سعی کن هر قدمی که بر میداری با چشمی باز وگوشی شنوا ودلی بیدار بر . ژ . زیباترین غزل توهستی .دنیا بینهایتی کوچک .توکوچکی بی نهایت هستی . دلهای بیقرار گرد ضریح نور توی رواقها آیینه حضور . دست غیبی همیشه در کار است محتسب دمبدم ببا زار است . دروغ مصلحتی بها نه ای برای دروغهای بزرگ است . در کتابهای درسی بنویسید بابا نان داد مامان جون داد . خوشبخت دولتمردی که ازمقام وبست موجود خدمات ارزشمندی را با قی بگذ . خودت رابیداکن تا سرشار ازعشق وامید و انرزی گردی . حج یک فرصت طلایی برای . چه مبارک سحری هست و چه خرم روزی وقتی از برد ه برون افتد راز . چه گلشن سحری بانسیم بهروزی هوالطیف گشت فضا غرق شور پیروزی . چه روزهای بر شور وهیجانی است روزهای آخر سال در انجمن مددکاری حضر . چقدر خدا در زندگی ماحضور دارد . چرا ؟زن نمیخواهد از خواب بیدار شود وبفهمد که کلا نیست وابزار نیس . جوانان آیینه رفتاری نسل قبل از خود هستنداین والدین ومربیان هستند . تنهاراه اعتدال بیروی از خط امامت وولایت است کسانی که با این راه . پیا مبر را در اعمال وکردار مان نشان مید ادیم برای همه انسا نها ی . برگ زرین دیگری در عصر حاضر از خود بیادگار بگذاریموایران اسلامی ر . برخی به جای قلب در سینه سنگ دارندبرخی بنده فرعون نفس خویشند . برای ظهورت دعا میکنم تورا دمبدم من صدا میکنم . با قولی که میدهی وام جدیدی برعهده میگیری . با چشمی که گنا ه میکند وگوش وزبانی که گنا ه میکند چگو نه میتوان . ای عزیز از جان بهتر مراقب باش خ برای دیگران جهنمی نکنی که بخدا س . انسانهای بزرگ بارقه ای آسمانی هستند که باید همه قدر آنان را بدان . انسان برای رهایی از وضع موجود به بوضع مطلو ب با ید با تمام وجود . انسا نهای بزرگ آرزوهای بزرگ دا رندوچه آرزویی بزرگتر از رسیدن به . الهی آتش محبت تو کنج دل است وجدایی سبب رنج دل . اگرشعر نبود هیچکس زیبایی را درک نمیکرد هر گز تو مگو که قطره در . اگر خدا ازمن بپرسدعمرت را در چه راهی صرف کردی میگویم درراه عشق ت . از پشت دیوارهای شیشه ای توهم واز حصار دیوارهای سنگی دل خود را نج . ا ییه تبلیغ خود را بر عوام فریبی گذا شتید . ا ی نمی شنا سیم وبا تمام وجوددر راه آدم شدن با پای قلب مید ویم آ . آنقدر درحباب شیشه ای تکبر وغرور خزید ه که نمی تواند قله ها ی رفی . آنچه باقی میماند آیین حیاتبخش اسلام است که براساس فطرت الهی است . آمد به جهان جزءتا کل وجودباکل وجود قطر ه چون دریا شد .
» آرشیو مطالب
بهار 1387
زمستان 1386
آذر 1387
اردیبهشت 1387
دی 1387
بهمن 1387
اسفند 1387
فروردین 1388
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
آذر 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
اردیبهشت 1389
فروردین 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
مرداد 90
تیر 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
سرچشمه ادب و عرفان : وب ویژه تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید
وبلاگ شخصی حامد ذوالفقاری
دل نوشته های یک دیلامی
غزلیات محسن نصیری(هامون)
همای رحمت
بـــــاغ آرزوهــــا = Garden of Dreams
.: شهر عشق :.
تنهایی......!!!!!!
سایت تخصصی تجربیات دبیران و مدیران مدارس
رویابین
وب سایت روستای چشام (Chesham.ir)
محمد قدرتی
عشق
آشنایی با زبان تات
مجله فرهنگی هنری
احساس ابری
دانشجو
تَرَنّم عفاف
جالب انگیزناک
هیئت حضرت زهرا(س)شرفویه
طلیعه صبح
هم نفس
سه ثانیه سکوت
جنبش هادی امت
یک لیسانس بی کار دیگه،شاید مثل شما

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» طراح قالب